Gwasanaethau

Mae'r tîm yn y Ganolfan Technoleg Bwyd yn cynnig amrediad eang o gefnogaeth arbenigol er mwyn cynorthwyo busnesau i ddelio â'r her sy'n wynebu'r sector fwyd. Os ydych yn chwilio am gefnogaeth gyda datblygu cynnyrch newydd, profi cynnyrch, achredu trydydd parti fel BRC a SALSA neu os teimlwch y byddech chi'n elwa o gael cefnogaeth gyda datrys mater technegol bydd tîm y Ganolfan Technoleg Bwyd yn croesawu eich ymholiad.

 • Cyngor Technegol

  Cynigir cyngor ar ystod helaeth o bynciau'n ymwneud â bwyd gan gynnwys dehongli deddfwriaeth fwyd, labelu a nifer o faterion rheoliadol a thechnegol eraill. Gellir darparu cyngor mewn cyfarfodydd un i un, dros y ffôn, drwy e-byst, mewn adroddiadau ysgrifenedig neu drwy ymweld â safle'r cleient.

  Labelu

  Gall y Ganolfan Technoleg Bwyd ddarparu cyngor ar sicrhau bod labeli bwyd yn cydymffurfio'n gyfreithiol â 'Rheoliad 1169/2011 yr UE ar Ddarparu Gwybodaeth am Fwyd i Gwsmeriaid'. Gellir paratoi rhestrau o gynhwysion ar gyfer cynnyrch newydd gan dynnu sylw at unrhyw alergenau sy'n bresennol. Mae'n bosibl y bydd angen gwybodaeth ychwanegol am swm y bwyd, sut y dylid ei gadw, ei darddiad a chyfarwyddiadau ar gyfer ei ddefnyddio. Gellir defnyddio dyddiadau parhad ar ffurf dyddiad 'defnyddio erbyn' neu 'ar ei orau cyn', gan ddibynnu ar y math o gynnyrch. Erbyn diwedd 2016 bydd cynnwys gwybodaeth faethol yn ofyniad gorfodol.

  Pecunnu

  Gall tîm y Ganolfan Technoleg Bwyd fod o gymorth i gael y deunydd pacio iawn ar gyfer eich cynnyrch, pa un ai a yw'n bydradwy, yn ailgylchadwy neu'n ofyniad safonol ar gyfer math penodol o gynnyrch. Rhaid i'r deunydd pacio allu cadw a diogelu'r bwyd o'r adeg y caiff ei gynhyrchu i'r adeg y caiff ei ddefnyddio. Gall y math o ddeunydd a ddefnyddir a'r ffordd mae'n cael ei selio, ddylanwadu ar sefydlogrwydd ei oes silff. Gall deunydd pacio sydd wedi cael ei ddylunio'n dda ac iddo frand trawiadol gynyddu gwerthiant gan drosglwyddo neges glir i ddefnyddwyr am y cynnyrch maent yn ei brynu.

  Prosesu

  Mae gan dîm y Ganolfan Technoleg Bwyd y wybodaeth a'r arbenigedd i ymchwilio i'r offer a'r prosesau sydd fwyaf addas ar gyfer cynhyrchu bwyd o ansawdd. Gellir darparu cyngor ar ofynion cyfreithiol megis tymheredd pasteureiddio a chyfraddau oeri. Yn ogystal, mae'n allweddol gallu defnyddio cynhwysion o'r ansawdd gorau gan sicrhau perfformiad technegol cyson. Mae astudiaethau optimeiddio prosesau yn sicrhau bod cwmnïau cynhyrchu yn datblygu cynnyrch o'r ansawdd gorau i ddiwallu gofynion heriol y farchnad.

  Deddfwriaeth

  Gall deddfwriaeth ym maes bwyd fod yn dechnegol gymhleth gan fod rhaid dehongli termau anghyfarwydd a dogfennau hirfaith. Gall staff y Ganolfan Technoleg Bwyd eich tywys drwy'r gofynion sy'n berthnasol i'ch busnes cynhyrchu bwyd chi. Gyda gofynion cyfreithiol yn ymwneud â phopeth o godi eich adeilad, safonau prosesu, gofynion hylendid a phrofi cynnyrch, gallwn eich cynghori ar bob cam o'r broses. Mae cynhyrchwyr bwyd yn awr wedi'u cynnwys yn y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, a dyfernir sgôr rhwng 0 a 5 yn dilyn archwiliad gan Ymarferwr Iechyd Amgylcheddol. Gwnewch yn siŵr eich bod un cam ar y blaen drwy gael cymorth staff y Ganolfan Technoleg Bwyd i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol.

  HACCP

  Mae'n ofyniad cyfreithiol ar bob busnes bwyd i gael system diogelwch bwyd sy'n seiliedig ar egwyddorion HACCP. Ystyr HACCP yw 'Hazard Analysis Critical Control Point' sef system o weithdrefnau y mae'n rhaid i fusnesau bwyd eu gweithredu er mwyn sicrhau bod y bwyd a gynhyrchir yn ddiogel i'w fwyta.

  Yn gyntaf mae'n rhaid casglu'r rheoliadau 'Hanfodol' sy'n ymwneud â'r amgylchedd cynhyrchu ac yn cadarnhau'r cynllun HACCP terfynol, megis polisïau ac amserlenni ar gyfer glanhau, rheoli plâu, rheoli gwastraff, cynnal a chadw a hyfforddi staff. Yna caiff unrhyw beryglon corfforol, cemegol, microbiolegol ac alergaidd posibl eu hasesu ar bob cam o'r broses. Bydd monitro'n digwydd lle bernir bod angen rheoliadau.

  Mae tîm y Ganolfan Technoleg Bwyd wedi'i hyfforddi i helpu'r broses o ysgrifennu, dilysu a gwirio cynlluniau HACCP ar gyfer eich busnes. Mae'n bwysig adolygu cynlluniau HACCP yn flynyddol, neu'n amlach pan fo newidiadau wedi digwydd neu mewn ymateb i ddigwyddiad yn ymwneud â diogelwch bwyd.

 • Profi Cynnyrch

  Bydd profi cynnyrch, pa un ai'n gyfansoddiadol neu'n ficrobiolegol, bod amser yn ofynnol ar gyfer cynnyrch newydd a chynnyrch sy'n bodoli. Yn y Ganolfan Technoleg Bwyd gallwn ymdrin â'r holl ofynion hyn, un ai yn ein labordy neu drwy'n rhwydwaith o ddarparwyr gwasanaethau profi achrededig.

  Profi maethol

  Oherwydd pryderon am iechyd y genedl ceir pwyslais cynyddol ar archwilio cynnwys maethol ein cynnyrch bwyd ac mae'r ffocws ar roi gwybodaeth i ddefnyddwyr i'w helpu wrth ddewis cynnyrch. Yn Rhagfyr 2016 daw yn orfodol i gynnwys datganiad maethol ar becynnau bwyd gan nodi'n eglur y gwerthoedd ar gyfer braster, braster dirlawn, carbohydradau, siwgr, protein a halen fel cyfran o'r cynnyrch terfynol. Os dymunir gellir cynnwys maetholion eraill: braster mono-annirlawn, braster amlannirlawn, polyols, startsh a ffibr. Gellir cynnwys fitaminau a mwynau hefyd os ydynt yn bresennol mewn symiau digonol. Caiff y datganiad ei gyflwyno yn ôl 100g neu 100ml o'r cynnyrch, er y gellir ei ddatgan ar sail cyfran yn ogystal.

  Yn y Ganolfan Technoleg Bwyd gallwn ddarparu dadansoddiad maethol llawn o'ch cynnyrch yn unol â'ch gofynion. Fel arfer caiff y rhain eu darganfod drwy ddadansoddiad mewn labordy. Ar gyfer rhai cynhyrchion, lle mae gwerth maethol y cynhwysion yn hysbys neu ar gael o ddata dilys, mae modd cyfrifo'r datganiad.

  Gwasanaethau labordy

  Mae'r labordy dadansoddol yn y Ganolfan Technoleg Bwyd yn cynnwys popeth sydd ei angen ar gyfer cynnal asesiadau o gymeriad a chyfansoddiad cynnyrch bwyd gan gynorthwyo i gael gwell dealltwriaeth o dechnoleg a thechnegau prosesu a pherfformiad y cynnyrch yn y farchnad. Mae'r labordy hefyd yn darparu ymchwil i ymarferoldeb cynhyrchion a chynhwysion mewn systemau bwyd.

  Gellir cael mynediad i'r gwasanaethau canlyno drwy'r Ganolfan Technoleg Bwyd:

  • Dadansoddi maethol
   • Braster, carbohydradau, protein, halen, egni, fitaminau, mwynau
  • Dadansoddi cyfansoddiad llaeth
   • Braster, protein, lactos, solidau llwyr, solidau di-fraster
  • Dadansoddi llaeth
   • Gwrthfiotigau, ffosffatas, gostyngiad rhewbwynt
  • Dadansoddi alcohol (abv)
  • Solidau toddadwy (°brix)
  • Dadansoddi lleithder
  • Gweithgaredd dŵr ac asesiad ph
  • Dadansoddi ansawdd a gludedd
  • Profi alergenau
  • Metelau hybrin a thocsinau naturiol
  • Dadansoddi braster (surni ac asidau brasterog rhydd)
  • Dadansoddi caffein
  • Profi rhywogaeth cig a llaeth
  • Profi difwyniad a dilysrwydd
  • Dadansoddi plaleiddiaid
  • Gwasanaethau bragu

  Profi microbiolegol

  Ar yr un safle â'r Ganolfan Technoleg Bwyd mae labordy MBCC (Marine Biological and Chemical Consultants) ac mae'n ei ddefnyddio i brofi bwyd yn ficrobiolegol. Mae'r gwasanaeth hwn yn gwbl olrheiniadwy ac yn cynnig achrediad UKAS llawn.

  Mae profi microbiolegol yn rhan hanfodol o'r broses o ddatblygu cynnyrch newydd gan wirio'r dulliau a ddefnyddir ar bob cam o'r broses. Yn ogystal, mae profi cynnyrch yn rheolaidd yn rhan hanfodol o systemau diogelwch bwyd pob cwmni.

  Gall micro-organebau mewn cynnyrch bwyd gynnwys pathogenau a all achosi salwch, ynghyd â micro-organebau dirywio bwyd sy'n gwneud bwyd yn anaddas i'w fwyta. Mae enghreifftiau o bathogenau'n cynnwys rhywogaethau Salmonela, Listeria monocytogenes, E. Coli 0157. Bacillus cereus, Staphylococcus aureus a Clostridium perfringens. Gall micro-organebau dirywio bwyd gynnwys Enterobacteriaceae, burumau a llwydni. Mae TVC (Total Viable Counts) yn fesur defnyddiol ar gyfer ansawdd bwyd.

  Gall tîm y Ganolfan Technoleg Bwyd gynghori ar ba ficro-organebau sydd angen eu profi mewn gwahanol fathau o gynnyrch bwyd. Byddant hefyd yn darparu dehongliad llawn o ganlyniadau profion yn unol â gofynion deddfwriaethol a chanllawiau'r UE a'r DU.

  Oes silff

  Ar ôl datblygu cynnyrch newydd, rhaid cynnal profion i bennu dyddiad 'defnyddio erbyn' neu 'ar ei orau cyn' ar gyfer defnyddwyr. Rhaid edrych ar ddwy agwedd: yn gyntaf rhaid asesu ansawdd y cynnyrch (blas, ymddangosiad ac arogl), ac yna rhaid pennu ei ddiogelwch drwy gynnal profion microbiolegol dros yr oes silff a ragfynegir tra caiff y cynnyrch ei storio o dan amgylchiadau penodol. Mae angen rhoi cyfarwyddyd ynghylch 'defnyddio o fewn x diwrnod o'i agor' ar rai mathau o gynnyrch.

  Yn ogystal, mae'n arfer da i ddilysu'r oes silff a ddynodwyd drwy gynnal profion pellach, yn enwedig os cafwyd unrhyw newidiadau yn y dull cynhyrchu. Mae staff y Ganolfan Technoleg Bwyd yn cynnal profion oes silff sy'n bodloni eich gofynion ac yn darparu dehongliad llawn o'r canlyniadau.

 • Datblygu Cynnyrch Newydd

  Gall y Ganolfan Technoleg Bwyd strwythuro a rheoli rhaglenni datblygu cynnyrch newydd ar gyfer cwmnïau, pa un ai a yw hyn yn golygu addasu cynnyrch presennol neu ddatblygu dewisiadau newydd. Mae'r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer datblygu cynnyrch newydd yn dechrau gyda datblygu cysyniad, yn aml gan ddefnyddio'n cegin bwrpasol ar gyfer profi prototeipiau'n ansoddol a meintiol. Dilynir hyn drwy gynhyrchu ar raddfa beilot ac optimeiddio prosesau, pecynnu, dadansoddi oes silff a gwerthusiad synhwyraidd.

  Gall cleientiaid weithio gyda'r staff technegol yn y Ganolfan Technoleg Bwyd neu gall ein harbenigwyr weithio law yn llaw gyda staff ar safle'r cwmni er mwyn sicrhau bod yr holl agweddau ar ddatblygu'r cynnyrch newydd yn cael eu trosglwyddo'n iawn wrth sefydlu prosesau cynhyrchu graddfa eang.

  Arloesedd

  Mae adolygiad o astudiaethau achos y cynhyrchion a ddatblygwyd yn y Ganolfan yn dangos pa mor gymwys yw'r tîm i gynorthwyo cwmnïau i greu cynnyrch arloesol newydd. Rydym yn adolygu technolegau, tueddiadau a gwobrau arloesi newydd ar draws Cymru a thu hwnt yn rheolaidd er mwyn annog ein cleientiaid i greu cynnyrch sydd â phwynt gwerthu unigryw.

  Ailffurfio rysetiau

  Gyda phwyslais cynyddol ar iechyd defnyddwyr mae tîm y Ganolfan Technoleg Bwyd mewn sefyllfa dda i ailffurfio cynnyrch drwy leihau eu cynnwys halen, braster a siwgr. Mewn rhai achosion mae'n ddoeth cyflwyno'r newidiadau mewn camau fel y bo defnyddwyr yn raddol addasu eu disgwyliadau o'r cynnyrch gan beidio sylwi efallai ar unrhyw newid. Bydd profion ailffurfio'n digwydd law yn llaw â dadansoddiad synhwyraidd, profion cyfansoddiadol a microbiolegol, a hefyd yn rhoi ystyriaeth i unrhyw ofynion deddfwriaethol neu ganllawiau.

 • Achredu (SALSA a BRC)

  Mae dyfarniadau achredu'n galluogi cwmnïau i gael eu cydnabod am eu safonau uchel gan arwain at gynnydd mewn cyfleoedd i werthu i fanwerthwyr mawr. Mae staff y Ganolfan Technoleg Bwyd wedi cael eu hyfforddi i fentora eich cwmni i lwyddo un ai yng nghynllun achredu SALSA neu gynllun achredu BRC. Yn ogystal ag arwain at fusnes ychwanegol bydd cwmnïau'n gallu manteisio ar allu cynnal system ddiogelwch bwyd effeithlon sy'n cael ei dogfennu. Bydd ganddynt hefyd sicrwydd ychwanegol bod eu cynnyrch yn cyrraedd safon ddiogel.

  SALSA

  Ystyr SALSA yw 'Safe and Local Supplier Approval'. Caiff ei gydnabod fel prif gynllun ardystio diogelwch bwyd y DU ar gyfer cwmnïau bach sy'n cynhyrchu bwyd a diod, sef cwmnïau sydd fel arfer yn cyflogi rhwng 1 a 50 o weithwyr llawn amser. Fe'i derbynnir yn gyffredinol gan fanwerthwyr a darparwyr gwasanaethau bwyd sy'n golygu ei fod yn gynllun a berchir gan gyflenwyr a phrynwyr fel ei gilydd.

  I ddechrau'r broses ewch i wefan SALSA (www.salsafood.co.uk) i lawrlwytho copi o'r archwiliad safonol. Cysylltwch â mentoriaid SALSA yn y Ganolfan Technoleg bwyd i drefnu iddynt ymweld â'r safle. Yn ystod yr ymweliad cyntaf cynhelir dadansoddiad o'r bylchau i bennu pa gamau sydd angen eu cymryd i fodloni'r gofynion. Unwaith y byddwch wedi cofrestru mae'r cynllun Salsa yn cynnig mynediad i ystod o ddeunyddiau hyfforddi i'ch cynorthwyo i baratoi ar gyfer yr archwiliad.

  Y pedwar maes a gwmpesir gan yr archwiliad yw: Rheolyddion Hanfodol; Systemau Rheoli a HACCP; Dogfennau; Adeilad. Bydd y gofynion sylfaenol eisoes yn cael eu gweithredu gan gynhyrchwyr bwyd ac yn aml yr hyn sydd angen yw cofnodi arferion presennol a rhoi polisïau ar waith.

  Bydd archwilydd SALSA yn ymweld yn flynyddol ar ddyddiad a drefnwyd i archwilio'r cwmni yn erbyn y safonau. Os oes angen cymryd unrhyw gamau cywirol gellir cyflwyno'r rhain o fewn 28 diwrnod. Gall cwmnïau a ardystiwyd ddefnyddio logo SALSA a chânt eu rhestru mewn cofrestr o gwmnïau a gymeradwyir gan SALSA.

  BRC

  BRC (British Retail Consortium Global Standard for Food Safety) yw'r cam nesaf o SALSA i gwmnïau bwyd mwy. Mae ganddo 23,000 o gyflenwyr ardystiedig mewn 123 o wledydd, caiff ei gydnabod ledled y byd ac yn aml mae'n ofyniad sylfaenol gan y prif fanwerthwyr.

  Ewch i'r wefan www.brcglobalstandards.com i gofrestru a lawrlwytho'r archwiliad safonol. Mae staff y Ganolfan Technoleg Bwyd wedi cael eu hyfforddi i fentora eich cwmni drwy'r gofynion a gweithio gyda'ch staff i ennill ardystiad. I weithredu'r cynllun mae angen cryn amser ac ymroddiad. Y saith maes a gwmpesir gan yr archwiliad yw: Ymroddiad Uwch Reolwyr; Y Cynllun Diogelwch Bwyd - HACCP; Diogelwch Bwyd a Systemau Rheoli Ansawdd; Safonau Safle; Rheoli Cynhyrchu; Rheolaeth ar Broses; Personél.

  Caiff canlyniadau eu graddio o AA i D ar gyfer archwiliadau a gyhoeddir a AA+ a D+ ar gyfer archwiliadau nad ydynt yn cael eu cyhoeddi. Mae'r radd yn dibynnu ar y nifer a'r mathau o ddiffyg cydymffurfio a nodir. Rhaid wrth archwiliadau pellach bob 12 mis, neu bob 6 mis os yw'r radd yn C neu is. Gall cwmnïau llwyddiannus ddefnyddio logo BRC ac maent hefyd yn derbyn tystysgrif ac yn cael eu rhestru yn y Cyfeirlyfr BRC.

Gwybodaeth

Eisiau ein help gyda'ch prosiect?

Cysylltwch â ni heddiw ar 01248 383 345, neu ebost ftc@gllm.ac.uk, a byddwn yn hapus i'ch helpu.

Llyfryn

Lawrlwytho

Llyfryn

 
Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai