Cyfleusterau

Mae gan y Ganolfan dair neuadd brosesu yn ogystal â chegin brofi a ddefnyddir yn bwrpasol i ychwanegu gwerth i gig a physgod, cynnyrch llaeth a chynnyrch gardd. Ym mhob neuadd brosesu ceir ystod eang o offer modern ar raddfa ddiwydiannol a ddefnyddir i ddatblygu a threialu cynnyrch newydd. Gellir defnyddio'r labordy sydd ar y safle er mwyn cael canlyniadau cywir i'w rhoi ar labeli a datganiadau maeth.

 • Neuadd brosesu cig/pysgod

  Neuadd brosesu cig/pysgod Ffatri torri cig 100 metr sgwâr wedi'i gymeradwy gan yr UE, lle gwneir datblygiad cynnyrch, gweithgynhyrchu ar brydles a gweithdai cigydda ymarferol.

  Mae'r cyfleusterau yn cynnwys siambr rheoli atmosffer hinsawdd, pacio o dan wactod, peiriant sleisio, melin gig diwydiannol a sawl darn arall o offer y disgwyliech chi weld mewn uned gweithgynhyrchu cig.

  Mae cyrsiau cigydda a hyfforddiant gyda gwerth ychwanegol wedi'i deilwra yn cymryd lle yn y neuadd gig. Mae hyn yn cynnwys:

  • Cigydda Cig Eidion (Chwarthor blaen a Chwarthor ôl)
  • Gweithdy Cigydda Cig Oen
  • Gweithdy Cigydda Porc
  • Rhaglen Gwneud Selsi
  • Technegau Halltu
  • Cig a Sychwyd ag Aer
  • Datblygu Cynnyrch Newydd

  Gan weithio gyda'r tîm yn y Ganolfan Technoleg Bwyd byddwch yn dysgu technegau newydd tra hefyd yn datblygu eich cynnyrch eich hun. Gall busnesau logi'r cyfleusterau hyn er mwyn cynhyrchu sypiau mwy o'u cynnyrch.
   

 • Neuadd brosesu cynnyrch llaeth

  Neuadd brosesu cynnyrch llaeth Ffatri prosesu cynnyrch llaeth 76 metr sgwâr wedi'i gymeradwy gan yr UE.

  Gall cleientiaid brydlesu'r neuadd i weithgynhyrchu a chynhyrchu eu cynnyrch yma. Mae'r cyfleusterau yn cynnwys cawslestr a gwasg gaws, pasteureiddiwr Tymheredd Uchel Amser Byr a gwahanwr, buddai menyn a pheiriant gwneud hufen ia. Caiff y neuadd ei ddefnyddio i ddatblygu ystod eang o gynnyrch llaeth gyda gwerth ychwanegol, megis:

  • Caws Caled
  • Caws Meddal
  • Hufen Ia
  • Iogwrt
  • Diodydd
  • Menyn
  • Caws Hufen
  • Pwdinau Llaeth

  Mae'r tîm yn cynnwys arbenigwr llaeth gyda phrofiad helaeth a gwybodaeth ynglŷn ag ymgymryd mewn datblygu cynnyrch newydd, cynhyrchu peilot, ymchwil a datblygu a hyfforddiant pwrpasol i gwrdd ag anghenion y cleient.

 • Neuadd brosesu bwydydd wedi'u paratoi

  Neuadd brosesu bwydydd wedi'u paratoiNeuadd brosesu aml bwrpas, 81 metr sgwâr, i gymhwyso coginio a chwyth oeri a rhewi, cynnyrch PAC wedi'u pacio, becws, melysion, prydau parod, prosesu ffrwythau a llysiau.

  Caiff y neuadd ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant neu brydlesu gweithgynhyrchu, ac fe'i dyluniwyd gyda hyblygrwydd mewn golwg er mwyn cynyddu ryseitiau wyneb gweithio i rai mwy masnachol, gyda chynhyrchu mwy effeithlon, awtomataidd. Byddai enghreifftiau o gynnyrch o'r math hwn yn cynnwys prydau parod, cawl, jamiau, paratoi ffrwythau a llysiau, melysion, echdynnu sudd a phobi.

 • Cegin arbrofi

  Cegin arbrofi Mae'r gegin arbrofi yn caniatáu i gleientiaid wneud datblygiad cynnyrch wyneb gweithio cyn dechrau ar gynhyrchu peilot ar raddfa fawr yn y neuaddau bwyd.

  Mae'r offer ar gael yn cynnwys poptai stêm diwydiannol a pheiriannau cymysgu a chyfuno bach.

  Gydag wynebau gwaith mawr a digon o le, mae'r cyfleuster hwn yn berffaith ar gyfer coginio'r cynnyrch a wnaed yn y neuaddau a gwneud dadansoddiad synhwyraidd gydag ymwelwyr.

 • Profi Cynnyrch Bwyd

  Food Product TestingMae'r labordy dadansoddol yn cynnwys popeth sydd ei angen ar gyfer cynnal asesiadau o gymeriad a chyfansoddiad cynnyrch bwyd gan gynorthwyo i gael gwell dealltwriaeth o dechnoleg a thechnegau prosesu a pherfformiad y cynnyrch yn y farchnad. Mae'r labordy hefyd yn darparu ymchwil i ymarferoldeb cynhyrchion a chynhwysion mewn systemau bwyd.

  Y mathau o wasanaethau arbrofi ar gael yn y labordy cynhwysfawr:

  • Dadansoddiad Oes Silff
  • Dadansoddiad Maethol
  • Egni
  • Protein
  • Braster
  • Halen
  • Alcohol
  • Lleithder
  • Solidau Toddadwy
  • Gweithgaredd Dŵr

  Ar yr un safle â'r Ganolfan Technoleg Bwyd mae labordy MBCC (Marine Biological and Chemical Consultants). Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig olrheiniadwyedd llawn ac achrediad UKAS ar gyfer ystod eang a chynyddol o ddadansoddi.

Beth sydd gan ein cyfleusterau i gynnig

Mae'r cyfleusterau yn caniatáu i'r cleient weithgynhyrchu cynnyrch ar raddfa ddiwydiannol fechan i allfeydd bwyd a'r defnyddiwr terfynol. Gall cwmnïau cychwynnol brydlesu'r cyfleusterau a'u ddefnyddio i sicrhau bod galw ar y farchnad am y cynnyrch, cyn buddsoddi mewn offer ac ennill sêl bendith Swyddog Iechyd yr Amgylchedd. Gall tîm technegol y Ganolfan eich helpu i gynhyrchu mwy o'r cynnyrch gan sicrhau diogelwch a pharhad.

Mae pob prosiect cleient yn cael ei drin yn gyfrinachol sy'n galluogi'r cleient a'r ganolfan i sefydlu perthynas dda.

Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai