Trosglwyddo gwybodaeth i'r sector Bwyd a Diod

Mae'r cyfleusterau yn yr CTB yn cynnwys neuaddau prosesu pwrpasol ar gyfer cig a physgod ffres, cynhyrchion y llaethdy a bwydydd parod; ystafell hyfforddi; cegin brofi ar gyfer datblygu cynhyrchion; labordy dadansoddi; ac ystafell fideogynadledda.

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae'n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru ac ar draws y DU.

Gan weithio yn agos gyda busnesau bwyd er mwyn eu cynorthwyo i ennill mantais gystadleuol, mae gan y GTB adnoddau un pwrpas sydd yn galluogi busnesau bwyd i gael mynediad i gefnogaeth dechnegol, datrysiadau ymarferol, cyngor ac arweiniad ar feysydd sydd yn allweddol i dwf busnes.

Gyda'r nod hir dymor o ddatblygu gallu i brosesu a chynhyrchu busnesau bwyd, anelwn at ddatblygu enw da Cymru a'r DU am gynhyrchu bwyd a diod arloesol sydd o'r ansawdd uchaf.

Mae'r cyfleusterau yma'n caniatáu i'r CTB ddarparu amrywiaeth o wasanaethau i'r diwydiant bwyd, yn cynnwys gwaith ymchwil a datblygu, cyngor technegol, trosglwyddiad technoleg a cyrsiau hyfforddi sydd wedi'u teilwra'n benodol i gleientiaid. Mae'r Ganolfan hefyd yn darparu sgiliau ar gyfer y sector bwyd amaethyddol y gellir eu trosglwyddo i'r gweithlu gwledig er mwyn meithrin gweithgareddau entrepreneuraidd.

Gwybodaeth

Eisiau ein help gyda'ch prosiect?

Cysylltwch â ni heddiw ar 01248 383 345, neu ebost ftc@gllm.ac.uk, a byddwn yn hapus i'ch helpu.

Llyfryn

Lawrlwytho

Llyfryn

 
Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai